Biz barada

Gümrük dellaly H.J. “Turan Merkezi” GDA-da halkara logistikany guramakda giňişleýin hyzmatlary hödürläp, 2017-nji ýyldan bäri Türkmenistanda gümrük hyzmatlarynyň bazarynda işjeň işleýär.

Kompaniýa, işleriň käbir görnüşlerine ygtyýarnama (1-26-39-143 belgili ygtyýarnama) Türkmenistanyň Kanuny esasynda işleýär we ulag görnüşlerine, haryt kategoriýalaryna we gümrük amallarynyň görnüşlerine çäklendirmesiz Türkmenistanyň çäginde işjeň işleýär.

Şu gün “Turan Merkezi” H.J., Türkmenistanyň gümrük gözegçiligi edaralarynyň üsti bilen harytlaryň we ulaglaryň gümrük taýdan doly ugradylmagy üçin hünärmen derejesindäki hyzmatlary hödürleýär:

– gümrük amallaryny we harytlaryň we ulaglaryň yglan edilmeginden ozal zerur çäreleri amala aşyrýar;
– harytlary we ulaglary yglan edýär;
– gümrük edaralaryna gümrük maksatlary üçin zerur resminamalary we maglumatlary tabşyrýar;
– gümrük taýdan resmileşdirmek amallaryny ýerine ýetirmek üçin zerur bolan beýleki çäreleri amala aşyrýar.

Müşderiniň gümrük amallaryna gönüden-göni gatnaşmagy talap edilmeýär. Size zerur zat, hünärmenlerimiz bilen habarlaşmak. H.J. “Turan Merkezi” täjirçilik syrlarynyň saklanmagyna berk gözegçilik edýär we müşderileriniň gizlinligini berk gözegçilikde saklaýar. Işiň çäginde berlen ähli maglumatlar diňe işgärlerimiz tarapyndan ulanylýar we diňe gümrük amallary üçin sargytlary ýerine ýetirmek üçin ulanylýar.

Garaşsyz bitarap Türkmenistan häzirki wagtda Europeewropa bilen Aziýa sebitleriniň arasynda birleşýän möhüm kontinentara transport merkezidir, häzirki zaman ulag we aragatnaşyk infrastrukturasynyň döredilmegine işjeň gatnaşýar, ulag we logistika pudagynda döwletiň, sebitiň we dünýäniň bähbidi üçin milli strategiýalary üstünlikli durmuşa geçirýär. Gümrük dellaly H.J. “Turan Merkezi”, daşary söwda gatnaşyklarynyň we ýurduň ykdysadyýetiniň ösmegine goşant goşýan başlangyçlaryň aýrylmaz bölegidir.