• Русский
  • Türkmençe
Previous
Next

Türkmenistanda gümrük brokeriniň hyzmatlary

Import

Import, ykdysady işjeňlik obýekti bilen önümleriň ykdysady işjeňligi bilen import edilýän ýa-da import edilmezden satyn almakdyr. Importyň iň häzirki zaman kesgitlemeleri şulardan ybarat: Türkmenistanyň çägine başga bir ýurtdan haryt satyn almak ýa-da import etmek. Harytlaryň Türkmenistanyň gümrük çägine import hökmünde getirilmeginiň:

1) Gümrük gullugyna Türkmenistanyň çägine getirmegiň şertleri we esaslary bolan resminamalary bermek

2) ýygymlary tölemek, ýygymlary we salgytlary tölemek, Türkmenistanyň gümrük çägine eltilende, bu edaralara ýygnalýan kanunçylyga salgylanýar.

Eksport

Harytlaryň eksporty, Türkmenistanyň gümrük çäginden eksport harytlar. Bu amal gümrük işine gatnaşmagy talap edýär dellallar hem öz gezeginde eksport edilen ýükleri hasaba alýarlar.

Eksport üçin haryt satuwynda kabul edilmegiň zerurlygy sebäpli “H.O. Turan Merkezi” kompaniýalary özboluşly çözgüt tapdylar meseleler. Wekilhanalarymyzyň hemmesi – “H.O. Turan Merkezi “daşary ýurda eksport edilýän harytlar bilen işlemek üçin bize ýörite ygtyýar berildi.

Eksport gümrükhanasy bilen işlemegiň artykmaçlyklary wekili, bu tekstde aýan ederis. Harytlar eksport edilende gümrük taýdan resmileşdirmek uzak wagtlap amala aşyrylýar wagt. Iş ýüzünde bu proses bolup biler hasam çaltlaşdyryň, harytlary gümrükden çykarmak amala aşyrylyp bilner 1 minutdan bir sagada çenli, ýöne diňe eksport gümrük paçlarynyň ýoklugyna we ýoklugyna degişlidir goşmaça gözegçilik.